آبخوری دستی 6 لیتری ستاره
آبخوری 6 لیتری ستاره
آبخوری دستی 6 لیتری
آبخوری دستی شش لیتری ستاره
آبخوری دستی 6 لیتری ستاره
آبخوری 6 لیتری ستاره
آبخوری دستی 6 لیتری
آبخوری دستی شش لیتری ستاره

آبخوری دستی 6 لیتری ستاره در ماکی دام کالا بهترین انتخاب برای پرورش نیمچه

  • داشتن دسته برای حمل آسان
  • چفت شدن کلاهک با کفی آبخوری
  • داشتن پایه نگهدارنده کلاهک به صورت برعکس