هواکش مرغداری 140 پنج پر استیل گروه صنعتی الوند
مزیت های هواکش مرغداری 140 پنج پر استیل گروه صنعتی الوند
مشخصات فنی هواکش های گروه صنعتی الوند
هواکش مرغداری 140 پنج پر استیل گروه صنعتی الوند
مزیت های هواکش مرغداری 140 پنج پر استیل گروه صنعتی الوند
مشخصات فنی هواکش های گروه صنعتی الوند

هواکش مرغداری 140 پنج پر استیل گروه صنعتی الوندMDK-IGAl-H140.5st